Privacyverklaring

Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.

Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.

Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is twintig jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.

Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen.Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen.De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.

Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit

Persoonsgegevens

Door het gebruik van onze website en diensten laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken alleen de gegevens die door jou worden opgegeven in het kader van de gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij kunnen onderstaande gegevens verwerken:

– NAW gegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

Publicatie

Orthospecialist verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de situatie erom vraagt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Contactformulier

Wanneer je een formulier op de website invult of ons via een andere weg benadert, worden de gegevens die je toestuurt bewaard zolang als de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Websitebezoek

Door middel van Google Analytics houden wij algemene bezoekgegevens bij zoals je IP-adres, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses op het gebied van bezoek- en klikgedrag op onze website. Deze gegevens worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar personen.

Inzage en wijzigen van gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of inzage in de gegevens die wij van jou bewaren kun je altijd contact met ons opnemen. Mail dan naar balie@orthospecialist-delft.nl.